Všeobecné podmínky

Definice pojmů

Název provozovny: Manuální masáže - Zdeněk Charous, masérské, rekondiční a regenerační služby.

Aktuální nabídka procedur včetně jejich obsahu je specifikována na webových stránkách www.manualniterapie.cz

Rezervace

Doporučujeme, abyste se na jednotlivá ošetření rezervovali alespoň 4 dny před termínem, na který si přejete službu objednat. Rezervaci můžete provést přes naše internetové stránky nebo telefonicky. V případě, že Vámi zvolený termín bude plný, nabídneme Vám jiný termín.

Storno objednávek

Stornovat objednávky je možné kdykoliv, nejpozději však 24 hodin před započetím procedury. Objednatel má právo na vrácení již poskytnutého plnění.

Platba

Všechny ceny již zahrnují veškeré poplatky. Platbu je možné provést v hotovosti, platební kartou nebo poukázkou společnosti Sodexo, přímo při poskytnutí služby, případně již při jejich objednání.

Zdravotní stav a etiketa

Pokud máte vysoký krevní tlak, problémy se srdcem, alergie nebo jiné zdravotní komplikace či problémy, doporučujeme před započetím procedur konzultaci s Vaším lékařem. O těchto problémech pak informujte poskytovatele služby před jejím započetím.

Doporučujeme se před provedením procedury vyhnout alkoholickým nápojům a kouření.

Připomínky a otázky

Neváhejte se kdykoliv zeptat či vznést své připomínky. Nebojte se dát terapeutovi, byť například jen posunkem, najevo nepříjemné pocity nebo dokonce bolest.

Dárkové poukazy

Již zakoupené poukazy nelze vrátit. Lze však individuálně dojednat jiné náhradní termíny k jejich čerpání.

Reklamační řád

K zajištění správného postupu při uplatnění a vyřizování práv spotřebitelů vyplývajících z odpovědnosti za vady poskytnuté služby nebo zakoupeného zboží od poskytovatele služby - prodávajícího,  vydává poskytovatel služby - prodejce tento reklamační řád.

Tento reklamační řád je vydáván v souladu se občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Službou se rozumí poskytování masáže dle nabídky. Objednatelem, zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba, které poskytovatel poskytne na základě objednávky služby či zboží ze své nabídky.

Za vyřízení reklamace se považuje vlastní posouzení vady, její odstranění, výměna zboží nebo poskytnutí náhradní služby, případně odmítnutí reklamace.

Záruční podmínky - prodej zboží

Vykazuje-li zboží zjevné vady je zákazník oprávněn zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok zákazníka na poskytnutí řádného plnění prodejcem či na vrácení kupní ceny. Volbu provede zákazník.

V případě, že se po převzetí zboží zákazníkem vyskytnou v záruční době vady zboží, může zákazník uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, s výjimkami stanovenými zákonem.

Nárok na uplatnění práv zákazníkem v záruční době nelze uplatnit v následujících případech:

Záruční podmínky – poskytování ošetření

Jestliže zákazník zjistí, že služba, která mu byla poskytnuta prodejcem, má vadu, je povinen veškeré závady (nesplnění služeb) bezodkladně oznámit poskytovateli služby.

Zákazník je povinen aktivně přispívat k odstranění vady služby.

Neuplatní-li zákazník reklamací písemně, učiní poskytovatel o reklamaci písemný záznam. Ve dvou vyhotoveních z nichž obdrží po jednom každá ze stran.

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci vady služby nejpozději ihned po skončení masáže nebo čerpání služby bez zbytečného odkladu. V případě, že tak neučiní, zanikne jeho právo na náhradu vady služby.

Souhlas se záručními podmínkami a všeobecnými podmínkami poskytování masáží stvrzuje zákazník (popř. jiná osoba) proplacením faktury prodejce nebo uhrazením služby v hotovosti.

Reklamační podmínky – zboží

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zákazníkem zakoupeno od poskytovatele služby - prodejce.

Za místo k přijímání reklamací je nutno považovat pouze místo podnikání poskytovatele, ledaže by zboží bylo zákazníkem reklamováno již přímo při jeho doručení v místě poskytnutí služby.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat prodejci nebo servisnímu středisku, si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.

Zboží určené k reklamaci je prodejcem přijímáno k reklamačnímu řízení pouze při dodržení následujících náležitostí:

Průběh reklamačního řízení

Vyřízení reklamace – služby

Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby, nebo doplnění služby, je-li to možné, nebo poskytnutí náhradní služby.

Poskytovatel může zákazníkovi poskytnout slevu z ceny sjednané a reklamované služby s přihlédnutím k okolnostem případu.

Poskytovatel je povinen zákazníkovi vrátit částku v plné výši za neposkytnuté služby, nebo služby, které pro vady nemohl zákazník vůbec čerpat.

Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád je uveřejněn na veřejně přístupném informačním systému s možností dálkového přístupu (internet), a to na adrese www.manualniterapie.cz.

V případě rozporu mezi písemným vyhotovením Reklamačního řádu a jeho verze zveřejněné na veřejně přístupném informačním systému (internet), má přednost verze zveřejněná na veřejně přístupném informačním systému (internet), která je jedinou autentickou verzí reklamačního řádu.

Poskytovatel je povinen zveřejňovat na veřejně přístupném informačním systému (internet) změny tohoto reklamačního řádu.